Dotacje

Firma „WIRA Radosław Witek” z siedzibą w Brzozowie przy ul. Rzecznej 17, informuje o realizacji projektu pt. „WPROWADZENIE DO OFERTY NOWEJ GAMY PRODUKTÓW SUPERFOODS,CELEM ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WIRA RADOSŁAW WITEK NA RYNKU KRAJOWYM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na lata 20014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 650 916,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 365 148,00 PLN

W ramach umowy o dofinansowanie POIR.03.03.03-18-0018/19-00 Firma „WIRA Radosław Witek” z siedzibą w Brzozowie przy ul. Rzecznej 17 informuje również o realizacji projektu pt. „Ekspansja na rynki Niemiec, Hiszpanii, Rumuni i ZEA celem promocji marki ViVio i wzrostu konkurencyjności” w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój.
Oś Priorytetowa; Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie; Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie ;Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
WARTOŚĆ PROJEKTU: 421 800,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:316 350,00 PLN

 

Firma „WIRA Radosław Witek” z siedzibą w Brzozowie przy ul. Rzecznej 17 informuje o realizacji projektu
pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu efektywnego zarządzania procesami zamówień i realizowanych dostaw”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin realizacji projektu: 01.07.2012 – 30.06.2013

Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma Signum – Dotacje Unijne www.signum.org.pl